تعیین میزان تغییرات مصرف نهاده‏های کشاورزی در اثر آزاد سازی قیمت نهاده‏ها ( مطالعه موردی: تولید پنبه در ایران )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در تحقیق حاضر ابتدا به منظور بررسی میزان حمایت از محصول پنبه شاخص مجموع میزان حمایت داخلی (AMS ) برای سال‏های 1387- 1367 محاسبه شد. سپس با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای سال‏های مورد نظر، تابع هزینه ترانسلوگ مقید برآورد گردید و با محاسبه کشش‏های تقاضای قیمتی نهاده‏ها واکنش کشاورزان نسبت به تغییرات قیمت ناشی از آزاد سازی مشخص شد. نتایج مطالعه نشان داد که در نرخ ارز آزاد در تمامی دوره از محصول پنبه حمایت به عمل آمده است و در نرخ ارز رسمی در سال‏های 1371 و 80- 1378 از محصول پنبه حمایت صورت نگرفته است و کشاورزان مالیات پنهان پرداخت می‏کرده‏اند. کشش های قیمتی برای نهاده‏های کود شیمیایی، بذر و آب نیز به ترتیب برابر 342/0- ، 72/0- و 754/0- به دست آمد که نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش قیمت ناشی از آزادسازی، مصرف نهاده‏ها کمتر از یک درصد کاهش می‏یابد .کشش قیمتی برای نهاده‏ سم نیز برابر با 614/7- است که نشان دهنده کاهش قابل توجه مصرف سم نسبت به افزایش قیمت ناشی از آزادسازی است. در نهایت پیشنهاد می شود با اعمال برنامه های به زراعی و به نژادی ، زمینه برای رقابت تولیدکنندگان داخلی بارقبای خارجی فراهم شود. همچنین برای آزاد سازی قیمت نهاده سم با توجه به بالا بودن کشش قیمتی آن، پیشنهاد می شود افزایش قیمت این نهاده به تدریج صورت گیرد و با ترویج مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری‏ها زمینه کاهش مصرف سم فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Changes of Use of Agricultural Inputs, Due to the Liberalization of Input Prices (Case Study: Cotton production in Iran)

نویسندگان [English]

  • M. Pahlavani
  • S. K. Tayebi
  • P. Taheri
  • V. Kalate Arabi
چکیده [English]

In this study, first we evaluate the total amount of support for domestic cotton (AMS) for the years 1988 to 1999. Then, using time series data for the study years, translog cost function was constrained. Having calculated the price elasticity of demand for farm inputs, farmers’ reactions to price changes due to the price liberalization were identified. The results of study showed that in the whole period of the free exchange rate, production of the cotton crop has been supported . In the year 1992 and between the years 1999 to 2001 the production of cotton has not been supported and the farmers had to pay a hidden tax.
Price elasticity for the inputs including fertilizer, seeds, and water were estimated -0.342, -0.72, and -0.754, respectively. This shows that for every one percent increase in the price liberation, the input decreased less than one percent. The price elasticity for the pesticide input was equal to: -7.614 which presents a significant reduction in the use of pesticide due to the price increase that resulted from liberalization. Ultimately, we suggest that implementing better breeding, farming methods and technologies provides an effective circumstance for domestic producers to compete with their foreign counterparts. Furthermore, the study suggests that due to the high price elasticity of demand for pesticides,, the prices move gradually up with the promotion of biological control of pests and diseases in order to reduce the consumption of poison.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Measurement of Support (AMS)
  • Cotton
  • Price Liberalization
  • the constrained translog Cost function
  • Inputs Use. JEL classification: C 32
  • Q 19