نویسنده = محسن رفعتی
ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-97

10.22067/jead.2021.73240.1093

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی


مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهک‌های درآمدی استان تهران

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-160

10.22067/jead.2021.69156.1019

محسن رفعتی؛ مهدی شعبان زاده؛ ابراهیم جاودان


بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

دوره 25، شماره 4، دی 1390

10.22067/jead2.v0i0.12178

سمانه قلی پور؛ رویا محمدزاده؛ محمد بخشوده؛ یداله آذرین فر؛ محسن رفعتی