اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکترناصر شاهنوشی

استاداقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/shahnoushi
shahnoushium.ac.ir
0000-0001-5757-8311

h-index: 3  

دکتر ناصر شاهنوشی استاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: رشته اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان سال 1367

2- کارشناسی ارشد: رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1372

3- دکتری: رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی از دانشگاه تهران سال 1382

ایشان تاکنون حدود 32 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 24 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 117 مقاله در نشریات داخلی و 33 مقاله در نشریات خارجی و هفت کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1389 سردبیری نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی را به‌عهده داشته است.

Scopus Author ID: 35335251500

Orcid ID: 0000-0001-5757-8311