اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رضا ولی زاده

استاد تغذیه نشخوارکنندگان، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/valizadeh
valizadehum.ac.ir
0000-0002-6814-7354

h-index: Scopus:17  

سردبیر

دکترناصر شاهنوشی

استاداقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/shahnoushi
shahnoushium.ac.ir
0000-0001-5757-8311

h-index: Scopus:5  

دکتر ناصر شاهنوشی استاد و عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد است. سوابق تحصیلی ایشان به شرح زیر می‌باشد:

1- کارشناسی: رشته اقتصاد نظری از دانشگاه اصفهان سال 1367

2- کارشناسی ارشد: رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه شیراز سال 1372

3- دکتری: رشته اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی از دانشگاه تهران سال 1382

ایشان تاکنون حدود 32 مقاله در کنفرانس‌های داخلی، 24 مقاله در کنفرانس‌های خارجی، 117 مقاله در نشریات داخلی و 33 مقاله در نشریات خارجی و هفت کتاب منتشر کرده‌اند.

ایشان از سال 1389 سردبیری نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی را به‌عهده داشته است.

Scopus Author ID: 35335251500

Orcid ID: 0000-0001-5757-8311

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بخشوده

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~bakhshudeh
bakhshoodehgmail.com
0000-0001-8217-3535

h-index: Scopus:5  

دکتر محمود دانشور کاخکی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/daneshvar
daneshvarum.ac.ir
0000-0003-3063-3418

h-index: Scopus:4  

دکتر منصور زیبایی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

agri.shirazu.ac.ir/~zibaei
zibaeishirazu.ac.ir
0000-0003-4633-0593

h-index: Scopus:5  

دکتر حبیب اله سلامی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hsalami
hsalamiut.ac.ir
0000-0002-6277-5843

h-index: Scopus:4  

دکتر آرش دوراندیش

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/dourandish
dourandishum.ac.ir
0000-0001-7858-6644

h-index: Scopus:4  

دکتر محمود صبوحی صابونی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/sabouhi
sabouhium.ac.ir
0000-0002-0454-0368

h-index: Scopus:7  

دکتر سید کاظم صدر

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

civilica.com/p/180804/
sadryahoo.com
0000-0002-9947-4219

h-index: Scopus:2  

دکتر احمد اکبری

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

civilica.com/p/180799/
aakbarihamoon.usb.ac.ir
0000-0002-2015-9436

h-index: Scopus:1  

دکتر علیرضا کرباسی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/karbasi
karbasium.ac.ir
0000-0001-7462-2505

h-index: Scopus:3  

دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/mh-mahdavi
mh-mahdavium.ac.ir
0000-0001-6696-9605

h-index: Scopus:1  

دکتر بهاء الدین نجفی

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

civilica.com/p/180802/
najafishirazu.ac.ir
0000-0001-7893-1276

h-index: Scopus:2  

دکتر مسعود همایونی فر

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

prof.um.ac.ir/homayounifar
homayounifarum.ac.ir
0000-0003-1475-7832

h-index: Scopus:1  

دکتر قادر دشتی

استاد اقتصاد تولید و مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dashti
dashti-gtabrizu.ac.ir
0000-0002-9292-3843

h-index: Scopus:3  

دکترعباس عبد شاهی

دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

faculty.asnrukh.ac.ir/abdeshahi/fa
abdeshahi1349asnrukh.ac.ir
0000-0003-0481-6237

h-index: Scopus:5  

دکتر سید مجتبی مجاوریان

دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

simap.sanru.ac.ir/homepage/S.M.Mojaverian/
mmojaveriansanru.ac.ir
0000-0003-4821-1539

h-index: Scopus:3  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر سید حسین سقاییان نژاد

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کنتاکی، آمریکا

agecon.ca.uky.edu/person/sayed-saghaian
ssaghaianuky.edu
0000-0002-8309-1213

h-index: Scopus:9  

خانم دکتر شیدا رستگاری

استاد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه ایالتی اوکلاهما، آمریکا

www.ers.usda.gov/authors/ers-staff-directory/shida-rastegari-henneberry/
rastegariyahoo.com
0000-0003-3896-5476

h-index: Scopus:1  

دکتر میچل رابرت رید

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه کنتاکی امریکا

oipa.ca.uky.edu/MichaelReed
mrreeduky.edu
0000-0001-8694-646X

h-index: Scopus:13  

کارشناس نشریه

خانم مهندس توانا

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

jead2um.ac.ir