سیاست‌گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشک‌سالی پسته در شهرستان سبزوار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

وابستگی کشاورزی به شرایط محیطی باعث شده فعالیت در این بخش با مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی مواجه باشد. باگذشت چندین سال از فعالیت بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی، بخش عمده‌ای از کشاورزان پسته کار بیمه نشده‌اند. بیمه خشک‌سالی یکی از روش‌­هایی است که برای پوشش ریسک­‌های بروز خشک‌سالی و کمبود منابع آبی اهمیت پیدا کرده است تا بخشی از خسارت­‌های باغداران را جبران کند. با توجه به اهمیت این موضوع در این پژوهش، با استفاده از رویکرد کمّی و در چارچوب الگوهای اقتصادسنجی، تحلیل رفتار بیمه‌ای کشاورزان درزمینه‌ی کشت پسته در شهرستان سبزوار انجام شد، هدف اصلی آن تعیین سیاست‌گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشک‌سالی بوده است. در این راستا برای بررسی سیاست­‌های تأثیرگذار برای توسعه بیمه خشک‌سالی پسته در شهرستان سبزوار و نیز سنجش میزان مشارکت باغداران در این طرح بیمه‌­ای، از الگوی توبیت دومرحله‌ای هکمن استفاده شد. 150 نفر از باغداران پسته‌کاری شهرستان سبزوار به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب‌شده و کلیه پرسشنامه­‌ها از طریق مصاحبه حضوری در سال 1398 تکمیل شد. نتایج برآورد الگوی توبیت دومرحله‌ای هکمن نشان داد متغیرهای مالکیت، سن، ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه‌شده در همسایگی، فراوانی ریسک، مجموع ساعات آب مصرفی و عمر باغ در مرحله اول برآورد الگوی توبیت دومرحله‌ای هکمن (الگوی پروبیت) و متغیرهای سابقه باغداری پسته، فراوانی ریسک، عمر باغ و مجموع ساعات آب مصرفی در مرحله دوم الگوی توبیت دومرحله‌ای هکمن (رگرسیون خطی) دارای علامت ثبت‌شده است. همچنین متغیرهای چگونگی آشنایی با بیمه پسته، سابقه باغداری پسته و میزان عملکرد در هکتار در مرحله اول، و متغیرهای ارتباط رشته تحصیلی باغدار با کشاورزی، محل سکونت، سن، چگونگی آشنایی با بیمه پسته، میزان عملکرد در هکتار، تنوع کشت، وجود باغ پسته بیمه‌شده در همسایگی و مالکیت در مرحله دوم برآورد الگوی دومرحله‌ای هکمن، علامت منفی گرفتند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در رابطه با تأثیر مثبت تحصیلات بر تمایل به توسعه بیمه، باید مسئولین زمینه لازم را برای تحصیل آسان‌تر کشاورزان و باغداران فراهم آورند؛ همچنین با توجه به علامت منفی به‌دست‌آمده برای متغیر سابقه باغداری پیشنهاد می‌شود که کشاورزان را با این موضوع آشنا کرده که بیمه کشاورزی نوعی مکانیسم مکمل برای مدیریت ریسک در این بخش به­‌حساب می‌آید و مانعی برای گسترش تجربه آنان نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


©2024 The author(s). This is an open access article distributed under Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source.

 1. Bahrami, W., Agahi, H., & Rangin, H. (2009). A two-parameter Balakrishnan skew-normal distribution. Journal of Statistical Reseach of Iran, 2, 231-242. )In Persian with English absrtact)
 2. Barghi, H., Nouri, R., Baratizadeh, F., & Mohammadi, R (2017). Factors influencing the insurance of agricultural and livestock products in rural areas (case study: Khomein city). Research and Rural Planning Journal, 6(3), 19-33. )In Persian with English absrtact). https://doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.56664
 3. Barnett, J.B., Skees, R.J., & Hourigan, D.J. (1990). Explaining participation in Federal Crop Insurance, Annual meeting, August 5-8, Vancouver, Canada from American Agricultural Economics Association. https://doi.org/22004/ag.econ.270875
 4. Beniston, M. (1992). Climatic change in mountain regions: A review of possible impact. Climate variability and change in high elevation regions: Past, present and future. Spronger, Dordrecht, 2003: 5-31.
 5. Binswanger, P.H., Khandker, R.S., & Rozenzweig, R.M. (1993). How infrastructure and financial institution affect agricultural output and investment in India. Journal of Development Economics, 41, 337-366. https://doi.org/10.1016/0304-3878(93)90062-R
 6. Carter, M., Janvry, A., Sadoulet, E., & Sarris, A. (2014). Index-based weather insurance for developing countries: A review of evidence and a set of propositions for up-scaling. Development policies working paper, 11.
 7. Chalise, L., Coble, K.H., Barnett, B.J., & Miller, J.C. (2017). Developing area-triggered whole-farm revenue insurance. Journal of Agricultural & Resource Economics, 42, 27-44. https://doi.org/10.22004/ag.econ.252753
 8. Chambers, G.R., & Quiggin, J. (2003). Price stabilization and the risk-averse firm. American Journal Agricultural Economics, 85(2), 336–347. https://doi.org/10.1111/1467-8276.00123
 9. Chavas, J., & Mullarkey, D. (2002). On the valuation of uncertainty in welfare analysis. American Journal Agricultural Economics, 84(1), 23–38. https://doi.org/10.1111/1467-8276.00240
 10. Dashti, Gh., Khaksar Khiabani, F., & Ghahremanzadeh, M. (2013). Determining the factors affecting the production and risk of onion production, Tabriz Plain. Economic Research and Agricultural Development of Iran, 44(3), 397-389. (In Persian). https://doi.org/10.22059/ijaedr.2013.50227
 11. Enjolras, G., & Sentis, P. (2008). The main determinants of insurance purchase: an empirical study on crop insurance in France. Documents de Research parus.
 12. Ghalavand, K., Chizari, M., Feeli, S., & Baghaie, M. (2004). Investigating factors affecting the acceptance of agricultural products insurance among wheat farmers in Tehran and Mazandaran provinces. Agricultural Insurance Quarterly, 3(11), 49-68. (In Persian)
 13. Garcia-Ruiz, J.M., Lopez-Moreno, J.I., Vicente-Serrano, S.M., Lasanta-Martinez, T., & Begueria, S. (2011). Mediterranean water resources in a global change scenario. Earth-Science Reviews, 105, 121-139. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2011.01.006.
 14. Ghorbani, B., Karbasi, A., & Farhamand, Z. (2000). Investigating the factors influencing the adoption of agricultural products insurance. Proceedings of the 3rd Iran Agricultural Economics Conference, Ferdowsi University of Mashhad.
 15. Ghorbani, M., & Jafari, F. (2009). Can production inputs play the role of insurance in the wheat production process? Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 17(68), 1-16.
 16. Ghorbani, M., Kochaki, A., Kohansal, M., & Jafari, F. (2009). Application of risk profile in risk management of crops in North Khorasan province (case study of sugar beet). Agricultural Economics Quarterly, 31-48. (In Persian)
 17. Ghorbani, M., & Radmehr, R. (2019). Applied microeconometrics (restricted dependent variables) using Stata. Mashhad. Publications of Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
 18. Goodwin, K.B. (1993). An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insuranc American Journal Agricultural Economics, 75, 425-434. https://doi.org/10.4236/ojbm.2017.52020
 19. Hajibabaee, M., Azizi, F., & Zargari, K. (2012). Effect of drought stress on some morphological, physiological and agronomic traits in various foliage corn hybrids. American Eurasian Journal Agriculture Environment Science, 12(7), 890-896. (In Persian)‏
 20. Hart, E.C., Hayes, J.D., & Babcock, A.B. (2006). Insuring eggs in baskets: Should the government Insure Individual risks? Canadian Journal of Agricultural Economics, 54, 121-137. https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.2006.00041.x
 21. Hennessy, A.D., Babcock, A.B., & Hayes, J.D. (2014). Budgetary and producer welfare effects of revenue insurance. American Journal Agricultural Economics, 79, 1024-1034. https://doi.org/10.2307/1244441
 22. Huffman, E.W. (2014). Farm and off-farm work decisions: The role of human capital. The Review of Economics and Statistics, 62, 14-23. https://doi.org/10.2307/1924268
 23. Innes, R. (2015). Crop insurance in a political economy: An alternative perspective on agricultural policy. American Journal Agricultural Economics, 85(2), 318-335. https://doi.org/10.1111/1467-8276.00122
 24. Just, E.R. (2002). Risk research in agricultural economics: Opportunities and challenges for the next twenty-five years. Agricultural Systems, 75, 123-159. https://doi.org/10.1016/S0308-521X(02)00063-X
 25. Karbasi, A., & Kambozia, N. (2003). Investigating factors affecting the demand for insurance of agricultural products in Sistan and Baluchistan province. Agricultural Economics and Development, 41(42). (In Persian)
 26. Kalantari, Kh., & Chobchian, Sh. (2015). Choosing the most appropriate method to compensate for natural damage caused to the agricultural sector in Iran by AHP method. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 23(92), 169-191. (In Persian)
 27. Karami, A.A., Zamani, G.H., & Keshavarz, M. (2008). Determinants of insurance of agricultural products. Quarterly Journal of Agricultural Economics and Development, 16(62), 53-81. (In Persian)
 28. Laieghi, A., Ghasemi, P., & Babaei, (2012). Investigating the relative advantage of production and employment in the agricultural sector of the country's provinces. Review of Economic Issues and Policies, 11(12), 83-110. (In Persian)
 29. Maddala, G.S. (1983). Limited-dependent and qualitative variables in econometrics. Cambridge University press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511810176
 30. Marenya, P.P., & Barret, B.C. (2006). Household-level determinants of adoption of improved natural resources management practices among smallholder farmers in western Kenya. Food Policy, 32, 515-536. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2006.10.002
 31. Mojavarian, S.M., & Amirnezhad, H. (2008). Investigating factors affecting insurance demand by rice farmers (case study: Sari city). Journal of Agriculture, 10(1), 162-151. (In Persian with English abstract)
 32. Mohammadzadeh, H., Karbasi, A., & Kashefi, M. (2016). Applied comparison of logit, probit and Tobit in the investigation of factors affecting the acceptance of saffron insurance, case study: Qain city. 254-239. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38872
 33. Osaki, M., & Batalha, M.O. (2014). Optimization model of agricultural production system in grain farms under risk, in Sorriso, Brazil. Agricultural Systems, 127, 178-188. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2014.02.002
 34. Rahmati, A., Kohansal, M., & Ghorbani, M. (2012). Estimating the amount of insurance premium and compensation for two new methods of functional and income insurance and comparing it with the current system (case study of Mashhad city). The 8th Biennial Conference on Agricultural Economics of Iran, Shiraz University. (In Persian with English absrtact)
 35. Rahmati, A., Kohansal, M., & Ghorbani, M.(2015). Investigating the willingness of wheat farmers of Mashhad city to participate in new plans for insurance of agricultural products. Agricultural Economics and Development, 23(91). (In Persian)
 36. Rostami, F., Shabanalifami, H., Movahed Mohammadi, H., & Irvani, H. (2007). Factors affecting the acceptance of insurance, a case study of wheat farmers in Harsin, Kermanshah. Agricultural Economics and Development, 15(60), 1-22. (In Persian with English abstract). https://doi.org/10.30490/aead.2008.58875
 37. Salem, B. (2011). Investigating the production and commercial trend of agriculture in Iran and selected countries according to the trade liberalization of the last decade. Review of Foreign Policy, 4(5), 39-60. )In Persian)
 38. Sharfi, L., & Zarafshan, K. (2010). Assessing the economic and social vulnerability of farmers against drought (a case study of wheat farmers in Kermanshah). Rural Researches, 4, 129-154. )In Persian)
 39. Sharma, S., & Schoengold, K. (2016). A Comparison of Stated and Revealed Risk Preferences using Safety-First, 333-2016-14586. https://doi.org/22004/ag.econ.236126
 40. Sai, T., Yulian, W., & Xiaofeng, H. (2010). An empirical study of agricultural insurance evidence from china. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1, 62-66. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2010.09.008
 41. .Smith, H.V., & Baquet, E.A. (1996). The demand for multiple peril crop insurance: Evidence from Montana wheat farms. American Journal Agricultural Economics, 78, 189-201. https://doi.org/10.2307/1243790
 42. Summer, A.D. (1982). The Off-farm Labor supply of farmers. At New York University. American Journal of Agricultural Economics, 64(3), 499-509. https://www.jstor.org/stable/1153966
 43. TorKamani, J., & Ghorbani, M. (1999). Factors affecting the demand for insurance of agricultural products: a case study of farmers in Sari city. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 30(2). (In Persian with English absrtact)
 44. Varela-Ortega, C., Blanco-Gutierrez, I., Esteve, P., Bharwani, S., Fronzek, S., & Downing, T.E. (2016). How can irrigated agriculture adapt to climate change? Insights from the Guadiana Basin in Spain. Regional Environmental Change, 6(1), 59-70. https://doi.org/10.1007/s10113-014-0720-y
 45. William, J.A.D., & Weijing, W. (2010). Government interventions in agricultural insurance. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 1, 4-12. https://doi.org/10.1016/j.aaspro.2010.09.002
 46. Yaghoubi, A., Chizari, M., & Feeli, S. (2007). Insurance of agricultural products: a suitable solution in risk management. 6th Iranian Agricultural Economics Conference, Mashhad, Iranian Agricultural Economics Association, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
 47. Yazdani, S., & Sasoli, M.R. (2008). Investigating the effect of input consumption on the risk of rice production in Shaft city, Gilan province. Agricultural Economics Quarterly, 2(1), 35-46. (In Persian)
 48. Zhang, Y., Ju, G., & Zhan, J. (2019). Farmers using insurance and cooperatives to manage agricultural risks: A case study of the swine industry in china. Journal of Integrative Agriculture, 18(12), 2910-2918. https://doi.org/10.1016/S2095-3119(19)62823-6
CAPTCHA Image