ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

چکیده

دشت بوشکان به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی استان بوشهر به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات کشاورزی دشت بوشکان می‌باشد. در این راستا مدل­های اقتصادی و هیدرولوژیکی بکار گرفته شد. متغیرهای بارندگی و دما در افق 2050 با استفاده از مدل LARS-WG تحت سناریو‌های انتشار گزارش چهارم هیات بین‌الدول تغییر اقلیم (A2 و A1B) شبیه‌سازی شد. برای بخش هیدرولوژیکی، مدلWEAP و ماژول اقتصادی-زراعی MABIA، بکار گرفته شد. در بخش اقتصادی با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت محصولات در مناطق مختلف دشت بوشکان مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر اقلیم میزان آب در دسترس در سناریوهای A2 و A1B به میزان 56/18 و 44/14 کاهش می‌یابد. همچنین نتایج مدل MABIA حاکی از کاهش شدیدتر عملکرد محصولات گندم و هندوانه نسبت به سایر محصولات است. با اعمال این نتایج در مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت مشخص شد که سطح زیر کشت و سود کشاورزان در سناریو خوشبینانه به‌ترتیب به میزان 5/25 و 45/42 و در سناریو بدبینانه 6/38 و 26/55 درصد نسبت به مرجع کاهش خواهد یافت. اما نتایج ارزیابی راهبردهای بهبود راندمان آبیاری و روش کم‌آبیاری حکایت از اثرگذاری این راهبردها در کاهش اثرات منفی تغییر اقلیم دارد. راهبرد کم‌آبیاری نسبت به افزایش راندمان آبیاری به دلیل نداشتن هزینه‌های مرتبط با تغییر شیوه آبیاری سود بیشتری عاید کشاورزان می‌نماید. این راهبرد می‌تواند سود کشاورزان را تا 11 درصد در حالت خوشبینانه افزایش دهد. لذا استفاده از این دو راهبرد توسط کشاورزان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Consequences of Climate Change and Adaptation Strategies in Bushkan Plain of Bushehr Province

نویسندگان [English]

 • Hamideh Danshgar 1
 • mehrdad Bagheri 1
 • M. Mardani Najafabadi 2
1 University of Payame Noor, Tehran, Iran
2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Introduction: Climate change and increasing global warming are intensifying droughts, changes in rainfall distribution and depletion of water resources over time. Persisting hot and dry weather has intensified the phenomenon of climate change and posed serious threats to the country's water resources, resulting in the inability to meet the needs like drinking, environmental, industrial and agricultural ones. The fifth report of the Climate Change Board also shows that the phenomenon of climate change in many parts of the world has had a negative impact on agricultural production; but the application of appropriate and timely adaptive scenarios against climate change can reduce the negative effects of this phenomenon on the agricultural crops yield. Bushehr province is mostly exposed to climate change and drought because of its geographical location. According to the National Meteorological Center, the area affected by drought in this province during the ten-year period ending in March 2019, was 83%. Up to 80% of the plains of the province have a negative groundwater level. This problem is more severe in some plains of the province, including Bushkan plain, the water level of this plain has decreased by 1.31 meters annually. This plain is considered as the agricultural hub of province and Dashtestan city. Thus the study of the effects of climate change on the hydrological and agricultural situation of the Bushkan plain and the analysis of the effectiveness of adaptive scenarios to reduce the negative effects of this phenomenon is very important.
Materials and Methods: In this study, in order to create optimistic and pessimistic scenarios of climate change, the LARS-WG microscale model was used. Then, in order to investigate the effects of climate change on the hydrological status of Bushkan plain, water needs of agricultural crops and crops yield, simulated climate change scenarios and adaptive scenarios include improve irrigation efficiency and deficit irrigation were entered into WEAP model and its agro-agricultural model, MABIA. For the purpose of investigating the adaptation of agricultural production systems to changes in available water and yield as well as to measure the effectiveness of adaptive scenarios, a positive economic planning model was used. For economic model, statistics and information related to the cultivation area, production costs, prices and yields of crops in different areas of Bushkan plain were obtained through the Jihad Agricultural Organization and also completed 100 questionnaires from farmers in the area. Random sampling method was used to calculate the sample size.
Results and Discussion: By applying two scenarios, optimistic A1B and pessimistic A2, in general, it can be concluded that the most changes in precipitation were in autumn and winter and the most temperature changes were at least in autumn and spring. Also, applying a pessimistic scenario will cause more drastic changes than an optimistic scenario. The results of MABIA model show that by applying both climatic scenarios, the average water requirement of all agricultural products increases during the simulation period compared to the base period.
Increasing water demand and decreasing available water have caused water stress and as a result reduced the yield of various agricultural products in Bushkan plain. The results show that the average crop yields decreases, but the highest reduction of yield in both scenarios is related to wheat crop. The results of PMP model indicates that the application of optimistic and pessimistic scenarios will reduce the area under cultivation of this plain by 42% and 55%, respectively. On the other hand, among different crops, the area under cultivation of crops such as wheat, barley and watermelon has declined more sharply. However, the application of adaptive scenarios to improve irrigation efficiency and under-irrigation somewhat offsets the effects of climate change. In optimistic climate change, adaptive scenarios to improve irrigation efficiency and use of deficit irrigation method will improve the area under cultivation of agricultural products by 6 and 4 percent, and in pessimistic climate change by 3.8 and 2.3%.Comparison of the results of applying adaptive scenario shows that despite the less effect of deficit irrigation on improving the area under crops, the increase in profit in this scenario is more than the improvement of irrigation efficiency and the reason is the costs of improving irrigation efficiency compared to the deficit irrigation scenario.
Conclusion and Recommendations: Principles of resource management and low productivity have led to declining groundwater levels and as a result the ban on the exploitation of more groundwater in the plains of Bushehr province, including the Bushkan plain. Accordingly, in this study, the consequences of climate change on the hydrological and agricultural situation in the Bushkan plain of Bushehr province as well as the effectiveness of adaptive scenarios were investigated .Finally, based on the results of the present study, it is suggested that farmers use scenarios such as deficit irrigation methods and improve irrigation efficiency to prevent water loss and reduce the yield of these crops. However, since the results showed that using deficit irrigation method will improve agricultural profits more than improving irrigation efficiency, therefore, using deficit irrigation method has priority over improving irrigation efficiency. Also due to the low impact of climate change on water demand and canola yield, canola is suggested to local farmers as an alternative crop for wheat and barley crops.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bushkan plain
 • Climate change؛ Positive Mathematical Programming؛ WEAP Model؛
 1. Abbasnia M., Tavousi T., Khosravi M., and Taurus h. 2016. Uncertainty analysis of the future changes in maximum daily temperatures over Iran using GIS. Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) 25(97): 29-43. (In Persian with English abstract)
 2. Abbasi F., Babaian A., Malbousi Sh., Asmari M., and Mokhtari L. 2012. Climate change assessment over Iran during future decades, using statistical downscaling of ECHO-G model. Geographical Research Quarterly 27(1): 205-230. (In Persian with English abstract)
 3. Aldy J. E., and Pizer W.A. 2015. The competitiveness impacts of climate change mitigation policies. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists 2(4): 565-595.
 4. Arfini F., Donati M., and Paris Q. 2003. A national PMP model for policy evaluation in agriculture using micro data and administrative information. Contributed Paper Presented at the International Conference Agricultural Policy Reform and the WTO: Where Are We Heading. Capri, June.
 5. Allen R.G., Pereira L.S., Raes D., and Smith M.1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. Fao, Rome, 300(9), D05109.
 6. Bagheri Harouni M., and Marid S. 2013. Comparison of WEAP and MIKE BASIN models in water resources allocation (Case study: Talvar River). Journal of Soil and Water Conservation Research 1: 151-168. (In Persian with English abstract)
 7. Cortignani R., and Severini S. 2009. Modeling farm-level adoption of deficit irrigation using Positive Mathematical Programming. Agricultural Water Management 96(12): 1785-1791.
 8. Cetinkaya C.P., and Gunacti M.C. 2018. Multi-criteria analysis of water allocation scenarios in a water scarce basin. Journal of Water resources management 32(8): 2867-2884.
 9. Challinor A.J., Watson J., Lobell D.B., Howden S.M., Smith D.R., and Chhetri N. 2014. A meta-analysis of crop yield under climate change and adaptation. Nature Climate Change 4(4): 287-291.
 10. Deylami A., Joolaei R., Rezaei A. and Keramatzadeh A. 2019. Investigating the effects of climate change on yield, gross profit and cropping pattern of Gorgan city. Journal of Agricultural Economics 13(2): 137-160.
 11. Di Falco S., and Veronesi M. 2013. How can African agriculture adapt to climate change? A counterfactual analysis from Ethiopia. Land Economics 89(4): 743-766.
 12. De Bruin K., Dellink R. B., Ruijs A., Bolwidt L., van Buuren A., Graveland J., and Tassone V.C. 2009. Adapting to climate change in the Netherlands: an inventory of climate adaptation options and ranking of alternatives. Climatic change 95(1-2): 23-45.
 13. Esteve P., Varela-Ortega C., Blanco-Gutiérrez I., and Downing T.E. 2015. A hydro-economic model for the assessment of climate change impacts and adaptation in irrigated agriculture. Journal of Ecological Economics 120: 49-58.
 14. Forni L.G., Medellín-Azuara J., Tansey M., Young C., Purkey D., and Howitt R. 2016. Integrating complex economic and hydrologic planning models: An application for drought under climate change analysis. Water Resources and Economics 16: 15-27.
 15. Ghandehari Gh,, Soltani J., and Hamidianpour M. 2015. Evaluation of optimal water allocation scenarios for Bar river of Neishabour using WEAP model under A2 climatic changes scenario. Journal of Water and Soil 29(5): 1158-1172. (In Persian with English abstract)
 16. Haghighi P., Khalili K., and Behmanesh J. 2015. Comprehensive management of water resources with the approach of modifying the consumption pattern in Mashhad plain (with the help of WEAP software). Second National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment. Urmia University, Iran. (In Persian with English abstract)
 17. Hosseini S.S., Nazari M., and Araghinejad S. 2013. Investigating the impacts of climate on agricultural sector with emphasis on the role of adaptation strategies in this sector. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 44(1): 1-16. (In Persian with English abstract)
 18. Hosseini S.A., and Bagheri A. 2013. System dynamic modeling of the water resources system in Mashhad plain to analysis strategies for sustainable development. Journal of Water and Wastewater 24(4): 39-28. (In Persian with English abstract)
 19. Howitt R.E. 1995. Positive mathematical-programming. American Journal Agricultural Economics 77:329–342.
 20. IPCC. 2014. Mitigation of climate change. Contribution of working group III to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate change.
 21. Jabloun M., and Sahli A. 2012. WEAP-MABIA tutorial: a collection of stand-alone chapters to aid in learning the WEAP-MABIA module. Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover, Germany.
 22. Jalili KH., Moradi RM., and Bozorg Haddad O. 2016. Assessment of climate change impacts on water resources in Islamabad aquifer and land allocation optimization. Desert Ecosystem Engineering Journal 5(11): 119-133. (In Persian with English abstract)
 23. Kalbali E., Ziaee S., Mardani Najafabadi M., and Zakerinia M. 2019. Assessment of Climate Change Impacts on Optimum Cropping Pattern: A Case Study of Gharehso Basin in Golestan Province. Iran-Water Resources Research 15(3): 258-271. (In Persian with English abstract)
 24. Kiani Ghaleh Sard S., Shahraki J., Akbari A., and Sardar Shahraki A. 2019. Planning and studying the effects of climate change on agricultural development in Iran; Application of Positive Mathematical Programming (PMP) technique. Regional Planning Quarterly 9(34): 26-15. (In Persian with English abstract)
 25. Khosravi M., Ismail Nejad M. and Nazaripour H. 2010. Climate change and its impact on water resources in the Middle East. Fourth International Congress of Geographers of the Islamic World. Zahedan.
 26. Keramatzadeh A., Chizari A., and Sharzehei Gh. 2011. The role of water market in determining the economic value of agricultural water with a positive mathematical planning (PMP) approach (Case study: lands downstream of Shirin Darreh Bojnourd Dam). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 2(42): 44-29. (In Persian with English abstract)
 27. Kouzehgran S., and Mousavi Baigi M. 2015. Investigation of the trend of extreme climatic events in northeastern Iran. Journal of Water and Soil 29(3): 750-764. (In Persian with English abstract)
 28. Mansouri A., Aminnejad B., and Ahamdi H. 2018. Investigation the effect of climate change on Inflow runoff into the Karun 4 dam based on IPCC's fourth and fifth report. Journal of Soil and Water Sciences 22(2): 345-359. (In Persian with English abstract)
 29. Mahmoudi A., and Parhizkari A. 2016. Economic Analysis of the Climate Change Impacts on Products Yield, Cropping Pattern and Farmer's Gross Margin (Case Study: Qazvin Plain). Journal of Economic Growth and Development Research 1(2): 25-40. (in Persian with English abstract)
 30. Mozafari M., Parhizkari A., Hosseini Khodadadi M., and Parhizkari R. 2015. Economic Analysis of the Effects of Climate Change Due to Greenhouse Gas Emissions on Agricultural Production and Available Water Resources (Case Study: Downstream Lands of Taleghan Dam). Journal of Agricultural Economics and Development 29(1): 68-85. (In Persian with English abstract)
 31. Maraseni T.N., Mushtaq S., and Reardon-Smith K. 2012. Climate change, water security and the need for integrated policy development: the case of on-farm infrastructure investment in the Australian irrigation sector. Environmental Research Letters 7(3).
 32. Medellín-Azuara J., Howitt R.E., MacEwan D.J., and Lund J.R. 2011. Economic impacts of climate-related changes to California agriculture. Climatic Change 109(1): 387-405.
 33. Mohseni A., and Zibaei M. 2009. Analysing Consequences of Increasing Acreage of Colza in Namdan Plain of Fars Province: An Application of Positive Mathematical Programming.  Journal of Water and Soil Science 13(47): 773-784. (In Persian with English abstract)
 34. Nazem Sadat M., Samani N., Bari A., and Molaei Nikoo M. 2006. The effective force of El nino-southern fluctuations phenomenon on climate change in Iran, using analysis of precipitation data. Iranian Journal of Science and Technology 4: 565-555.
 35. Nikbakht Shahbazi A. 2018. Investigation of changes in precipitation and evapotranspiration of agricultural products in Khuzestan province under the influence of climate change. Journal of Soil and Water Conservation Research 25(6): 139-123. (In Persian with English abstract)
 36. Nikmehr S., and Zibaei M. 2020. Assessing the Effects of Climate Change on Hydrological and Economic Conditions of South Karkheh Sub-basin. Journal of Agricultural Economics and Development 34(1): 63-79. (In Persian with English abstract)
 37. Osman Y., Al-Ansari N., Adbellatif M., Al-Jawad S., and Knutsson S. 2014. Expected future precipitation in central Iraq using LARS-WG stochastic weather generator. Engineering 6(13): 948-959.
 38. Paris Q., and Howitt R.E. 1998. An analysis of ill-posed production problems using Maximum Entropy. American Journal of Agricultural Economics 80(1): 124-138
 39. Parry M.L., Rosenzweig C., Iglesias A., Livermore M., and Fischer G. 2004. Effects of climate change on global food production under SRES emissions and socio-economic scenarios. Global environmental change 14(1): 53-67.
 40. Pouran R., Raghfar H., Ghasemi A., and Bazazan F. 2017. Calculating the economic value of virtual water with the approach of maximizing irrigation water efficiency. Applied Economic Studies of Iran 21:189-212. (In Persian with English abstract)
 41. Qureshi M.E., Whitten S.M., and Franklin B. 2013. Impacts of climate variability on the irrigation sector in the southern Murray-Darling Basin, Australia. Water Resources and Economics 4: 52-68.
 42. Qurghani F., Bustani F., and Soltani Gh. 2009. Investigating the effect of decreasing irrigation water and increasing water price on cultivation pattern using positive mathematical planning method: A case study of Eghlid city in Fars province. Journal of Agricultural Economics Research 1(1): 74-57.
 43. Röhm O., and Dabbert S. 2003. Integrating agri-environmental programs into regional production models: an extension of positive mathematical programming. American Journal of Agricultural Economics 85(1): 254-265.
 44. Shahraki J., Sardar Shahraki A., and Hashemi Monfared A. 2019. Economic impact assessment of water resources management scenarios in Pishin catchment. Agricultural Economics Research 10(4): 59- 84. (In Persian with English abstract)
 45. Sarzaeim P., Bozorg-Haddad O., Fallah-Mehdipour E., and Loáiciga H.A. 2017. Climate change outlook for water resources management in a semiarid river basin: the effect of the environmental water demand. Journal of Environmental Earth Sciences 76(14): 498.
 46. Shokohi Z., and Forgiveness M. 2010. Investigating the effect of accepting laser leveling on water demand management in Marvdasht city. Journal of Agricultural Economics 5(2): 92-73. (In Persian with English abstract)
 47. Saboohi M., Soltani Gh., and Zibaei M. 2007. Investigating the effect of changing the price of irrigation water on private and social benefits using a positive mathematical planning model. Journal of Agricultural Sciences and Industries (Special Economics and Agricultural Development) 21(1): 71-53. (In Persian with English abstract)
 48. Sieber J., Swartzand C., and Huber-Lee A. 2005. User guide for WEAP21, Stockholm Environment Institute.
 49. Semenov M.A., and Barrow E.M. 2002. LARS-WG A Stochastic Weather Generator for Use in Climate Impact Studies, User Manual, Version 3.0:28.
 50. Semenov M.A., Brooks R.J., Barrow E.M., and Richardson C.W. 1998. “Comparison of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators in divers climates”, Climate Research.
 51. Wheeler T., and Von Braun J. 2013. Climate change impacts on global food security. Science 341(6145): 508-513.
 52. Bushehr Regional Water Company of Bushehr. 2016. Report on the extension of the ban on the Bushkan study area. (In Persian with English abstract)