آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشور از طریق راهبرد پیمایش و با استفاده از پرسشنامه به انجام رسیده است. محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو جامعه آماری پژوهش را در طی مرحله پیمایش تشکیل داده‌اند. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و نیز روش‌نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، به ترتیب 188 محقق و 205 عضو هیات علمی جهت تکمیل پرسشنامه محقق‌ساخته به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از نرم‌افزارSPSS، داده‌های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع، تحلیل عاملی سه دسته از مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی به استخراج 13 عامل به شرح زیر منجر شده است: ساختار و سیاست توسعه کشاورزی، منابع و زیرساخت‌های توسعه کشاورزی، خدمات حمایتی توسعه کشاورزی (سطح توسعه کشاورزی)، ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری در تحقیقات و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری، بهره‌وری تحقیقات و توسعه فناوری، فرهنگ پژوهش، شبکه‌گرایی در ‌تحقیقات و فناوری (سطح نظام نوآوری کشور)، سیاست تحقیقات کشاورزی، سودمندی و اثربخشی تحقیقات و فناوری کشاورزی، مدیریت یکپارچه تحقیقات و فناوری کشاورزی، توسعه نهادی نظام تحقیقات و فناوری کشاورزی و همگرایی آموزش عالی و تحقیقات کشاورزی (سطح نظام نوآوری کشاورزی). این سه گروه از عوامل به ترتیب توانسته‌اند 64، 75 و 73درصد واریانس کل مجموعه مربوطه را تبیین نمایند. سرانجام، از طریق خوشه‌سازی مفهومی عوامل استخراج شده، الگوی مفهومی مسایل و چالش‌های تحقیقات و فناوری کشاورزی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diagnosing Management of Agricultural Research and Technology Development under the Agricultural Innovation Framework

نویسنده [English]

  • Gholamhossein Abdollahzadeh 1
چکیده [English]

This study aimed at identifying and analyzing issues and challenges on the agricultural research and technology development under the national innovation framework. The survey consisted of two groups: agricultural researchers of Agriculture-Research and Education Organization and all faculty members of public agricultural faculties of Ministry of Scientific, Research and Technology. Using Cochran sampling formula and multi-stage sampling method, 188 researchers and 205 faculty members were selected in order to fill in the survey questionnaire. Using the SPSS, collected data analyzed based on explanatory factor analysis. Totally, factor analysis of three sets of issues and challenges on the agricultural research and technology development under the national innovation framework led to extract 13 factors, including agricultural structure and policy, infrastructure and resources of agricultural development, supportive services for agricultural development (level of agricultural development), investment and capacity building in research and technology, management of research and technology development, research and technology productivity, research culture, networks for research and technology development (level of national innovation system), agricultural research policy, impacts and effectiveness of agricultural research and technology development, integrated management of research and technology, institutional development for agricultural research and technology and systematic synergy of agricultural research and higher education (level of agricultural innovation system). Totally, these three sets of factors explained 64%, 75% and 73% of the total variances. Finally, using conceptual clustering for the extracted factors, a conceptual model of issues and challenges of agricultural research and technology development under the national innovation framework was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Innovation framework
  • Agricultural Technology
  • Research Management
  • Conceptual Clustering