بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشکده کشاورزی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خاک ، آلودگی زیست محیطی و به‎ویژه آلودگی منابع خاک و آب می-شود. بکارگیری کودهای حیوانی، جایگزینی برای کودهای شیمیایی می‎باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمیم‎گیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه خواهد داشت. در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، از الگوی توبیت و نیز از داده های مقطع زمانی سال زراعی 1388 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. نتایج نشان داد که فاصله بین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تأثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تأثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی هستند. با توجه به یافته ها، انتقال یارانه ها از کودهای شیمیایی به سوی کودهای آلی، آموزش و اطلاع‎سانی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی به کشاورزان و هدف گیری افراد باسواد خانوارها در آموزش های ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاورزان به کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط‌زیست پیشنهاد شد.

واژه‌های کلیدی: الگوی توبیت، اسفراین، آموزش هدفمند، کود حیوانی، کود شیمیایی

عنوان مقاله [English]

The Economic Study of Farmers, Behavior on Animal Manure Use at Farm Level of Esfarayen

نویسندگان [English]

  • masoud Hosseinzadeh
  • M. Ghorbani
چکیده [English]

Abstract
Unbalance using of chemical fertilizers cause decline the soil quality and fertility, environmental pollution and specially soil and water resources pollution. The use of animal manure is a replacement to chemical fertilizers. Therefore, recognizing of demographic, technical-extensional and agronomic affect on farmer's decision making process to use of animal manure will have important role in policy making and planning system in this field. This paper used Tobit model and a cross sectional data of 80 farmer of North Khorasan province in 2009 to study of farmers, behavior to use animal manure. Result showed that distance between ranching and farm and Leguminous cultivation have negative effect and existence of educated person in family, farmers, education and knowledge of long run risks of chemical fertilizers have positive effect on use of animal manure. With regard to results, transferring of subsidies from chemical to organic fertilizers, education and information transferring about long run risks of chemical fertilizers to farmers and targeting of educated persons of families in extensional train related to animal manure to conduct of farmers to sustainable agriculture and conservation of environment suggested.

Keywords: Tobit model, Esfarayen, Traget training, Animal manure, chemical fertilizer