آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد رشته اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
اثر آزاد سازی تجاری و تاثیرات آن بر بخش کشاورزی ایران در خلال سالهای 1346 – 1386 موضوع مقاله حاضر است. بدین منظور بر اساس تئوریها، مدلهای صادرات، واردات، عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی تشکیل گردیده و به روش الگوی خود توضیح برداری((VAR ، تخمین زده شده است. همچنین به منظور تعیین میزان تاثیر هریک از متغیر های الگو ها از روش تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در حالی شوک حاصل از آزادسازی تجاری تاثیر مثبت و ناچیزی بر تقاضای محصولات کشاورزی دارد، لیکن تاثیر چشمگیری بر عرضه محصولات کشاورزی دارد. در عین حال که شاخص های آزاد سازی تاثیر معنی داری بر واردات محصولات کشاورزی ندارد، لیکن صادرات محصولات کشاورزی تابع شاخصهای آزادسازی می‌باشند. این امر به دلیل سهم بالای نقش دولت در در بخش واردات محصولات کشاورزی و عدم تبعیت واردات کشاورزی از متغیرهای اقتصادی می‌باشد.

طبقه بندی JEL:F14, F17, Q17

واژه های کلیدی: آزادسازی تجاری، تجزیه واریانس، محصولات کشاورزی، صادرات، واردات، ایران

CAPTCHA Image