پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقیِ شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور مشهد

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

چکیده
در این مطالعه از مدل شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) در پیش بینی سه افق زمانی آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارایی آن با مدل ARIMA - به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی- مقایسه شد. برای این منظور از داده‌های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1387:4-1381:1) و معیارهای ارزیابی کارایی مدل‌ها از جمله R2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج ارزیابی کارایی مدل‌ها نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی- خودرگرسیونی NNARX در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق‌های زمانی مورد بررسی، در مقایسه با مدل خطی ARIMA کاراتر می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: NNARX، ARIMA، پیش بینی، قیمت محصولات کشاورزی

CAPTCHA Image