مقایسه معادله‌ی ساختاری امکان‌پذیری کاربرد فناوری‌های میزان متغیرآبیاری در استان‌های فارس و خوزستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی شرکت سهامی آب منطقه فارس

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

چکیده
فناوری‌های میزان متغیر آبیاری راهکار جدیدی از کاربرد فناوری‌های اطلاعاتی در کشاورزی در جهت افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی است. با استفاده از این فناوری‌ها، آبیاری فقط در بخش‌هایی از مزرعه انجام می‌شود که به آنها نیاز باشد. هدف این مقاله مقایسه تمایل رفتاری و ایستارهای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان‌‌‌‌های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوری‌های میزان متغیر آبیاری با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری می‌باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت. از نمونه‌گیری طبقه‌بندی تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها به ترتیب در بین 135 و 114 کارشناس در استان‌های فارس و خوزستان استفاده گردید. یافته‌ها نشان داد که مدلهای ارائه شده در این پژوهش قدرت پیش‌بینی بمراتب بیشتری از تمایلات رفتاری و ایستارهای افراد نسبت به مدلهای قبلی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده، متغیرهای پژوهش قدرت متفاوتی برای پیش‌بینی نگرش و تمایل به کاربرد و همچنین درک کارشناسان از مفیدبودن فناوری‌های میزان متغیر آبیاری در دو استان دارند. اما بین دو استان از نظر درک آسانی کاربرد تفاوت وجود ندارد براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد‌‌‌‌هایی در خصوص کاربرد این فناوری‌ها در کشور ارائه شده است.

واژه‌‌‌‌‌های کلیدی: فناوری‌های میزان متغیر آبیاری، مدل اصلاح شده پذیرش فناوری، نرم‌افزار PLS-Graph، استان‌های فارس و خوزستان

CAPTCHA Image