بررسی موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند پاره و تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

چکیده
هدف این مقاله ارزشیابی میزان موفقیت کارآفرینان جامعه روستایی استان اصفهان با روش پیمایشی با استفاده از «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» و تحلیل عاملی می‌باشد. با استفاده از تکنیک‌هایی نظیر مصاحبه پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کارآفرینان روستایی استان اصفهان می‌باشد که بعد از مطالعه مقدماتی و تعریف عملیاتی برای شناسایی آنان, جهت جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز، انتخاب و سر‌شماری شدند (65 واحد نمونه به دست آمد). در این تحقیق بر اساس سه شاخص‌ نوآوری، رشد و ایجاد و با استفاده از تحلیل‌های چند شاخصه موفقیت کارآفرینان روستایی ارزشیابی شده است. نتایج نشان داد که شاخص میزان موفقیت کسب‌وکار را می‌توان با توجه به سه معیار رشد، نوآوری و ایجاد با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به خوبی مورد ارزیابی قرار داد. در خصوص جامعه آماری مورد نظر نتایج بیانگر میزان موفقیت متوسط به بالای آنان می‌باشد به نحوی‌که فقط حدود 20 درصد از کارآفرینان از موفقیت کمتری برخوردار می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: کارآفرینان روستایی، موفقیت، تحلیل‌های چند شاخصه، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، تحلیل عاملی اصفهان

CAPTCHA Image