نویسنده = محمود دانشور کاخکی
اثر خشکسالی بر شاخص تاب‌آوری خانوارهای کشاورزان روستایی

دوره 36، شماره 3، مهر 1401، صفحه 301-315

10.22067/jead.2022.75508.1124

شیرین ظریف مرادیان؛ محمود صبوحی؛ محمود دانشور کاخکی


بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات مصرفی خانوار برای قارچ شاه صدف

دوره 34، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 375-395

10.22067/jead.2021.17790.0

الناز خانزاده شادلو سفلی؛ جواد جانپور؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین محمدی


تعیین تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه

دوره 32، شماره 3، آذر 1397، صفحه 269-285

10.22067/jead2.v32i3.73994

لیلا حسنی؛ محمود دانشور کاخکی؛ محمود صبوحی


بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1390

10.22067/jead2.v1390i1.8878

فاطمه رضاپور؛ محمود دانشور کاخکی؛ حسین محمدی