نحوه پیوستن داوران به صفحه publons نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی

از داوران ارجمند عضو publons،خواهشمند است با ورود به صفحه نشریه که لینک آن در اخر صفحه آمده است گزینه ENDORSE THIS JOURNAL انتخاب کنند تا اسمشان به لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی اضافه شود.

https://publons.com/journal/83465/agricultural-economics-development/