مقالات انگلیسی ارسال شده از سوی نویسنده بعد از پذیرش در این نشریه؛ هزینه چاپ دریافت نمی شود.

این نشریه اقدام به چاپ مقالات انگلیسی نموده است لذا از نویسندگان گرامی بعد از پذیرش مقاله هزینه دریافت نمی شود.باتشکر فراوان