ضریب تاثیر و رتبه این نشریه در سال 1397

ضریب تاثیر و رتبه  این نشریه  در سال 1397

با توجه به اعلام ضریب تاثیر و سطح بندی نشریات از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC در سال 1397

ضریب تاثیر(IF)این نشریه 0.281 

و رتبه آن درچارک Q1 در موضوع علوم زیستی

ودر چارکQ2در موضوع علوم اجتماعی

لینک استناد این خبرhttps://jcr.isc.ac/jDetails.aspx