"این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه ب را کسب نموده است."

"این نشریه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور رتبه ب را کسب نموده است."