کاربرد تحلیل تمایزی چندگروهی در تعیین عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های مختلف تبلیغات بازاریابی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از ملموس‌ترین و اساسی‌ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده‌ترین حوزه‌های نظام‌های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه‌ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره‌گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه‌های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می‌توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه‌های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره‌گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده‌های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده جمع‌آوری گردید، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه‌های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Multiple-Group Discriminate Analysis for Determining Effective Socio-Economic Factors on customers’ impression, using Different Marketing Advertising Practices: the Case of Mashhad

نویسندگان [English]

  • M.R. Kohansal
  • ali firooz
چکیده [English]

Advertisement is one of the most fundamental actions of marketing process and one of the most extensive areas of marketing systems. If firms select proper procedures, appropriate and targeted advertisement through using the knowledge, expertise and experience in their marketing process, they can ,in addition to promoting the welfare of customers, gain huge capital for their own firm. Therefore, before conducting any advertisement, it is necessary to identify effective socio-economic factors on making impressible goods. In this regard, this research, by applying multiple-group discriminate analysis for the gathered data of 201 food customers of Mashhad selected by the simple random sampling method in the year 2012, has investigated these factors. Results showed that age, marital status, education level and income level are the most important variables on discriminating between the customers influenced by sellers and the customers influenced by media. In addition, household dimension, average rate of consumption and gender are the most important variables on discriminating between the customers influenced by friends and acquaintances and the customers influenced by sellers and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing advertisement
  • multiple-group discriminate analysis
  • impressibility
  • Food
  • Mashhad JEL Classification: M31
  • M37
  • C02
  • C 38