برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 پیام نور خراسان رضوی

3 دانشگاه زابل

چکیده

افزایش جمعیت و نیاز آن ها به محصولات پروتئینی و لبنی سبب شده است که سیاست افزایش کارایی مورد توجه سیاست گذاران بخش دامپروری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از شیر، محاسبه کارایی فنی گاوداران و تعیین عوامل موثر بر کارایی آن ها در استان خراسان شمالی می‌باشد. داده‌های مورد نیاز این مطالعه، داده های ترکیبی متقارن است که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه ای و تکمیل پرسشنامه از 160 گاوداری شیری این استان در بین سال های 91-1388به دست آمد. برای بررسی عوامل موثر بر درآمد حاصل از تولید شیر از تابع کاب-داگلاس استفاده شد. همچنین به منظور محاسبه کارایی فنی و بررسی عوامل موثر بر آن از توابع مرزی تصادفی (SPF) و مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی استفاده شد. نتایج برآورد توابع مرزی تصادفی (SPF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل 96/0 و 93/0 می‌باشد. همچنین تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج نشان داد که تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار و هزینه تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد گاوداری‌های شیری دارند. نتایج برآورد توابع مرزی فاصله ای تصادفی (SDF) با و بدون در نظر گرفتن اثرات ناکارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی محاسبه شده توسط این مدل به ترتیب 91/0 و 94/0 می‌باشد و تجربه، شغل اصلی گاودار و هدفمندسازی یارانه ها بر کارایی فنی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین تعداد گاو، زمین، سرمایه گذاری در تجهیزات، نیروی کار، هزینه دامپزشکی و تغذیه تاثیر مثبت و معنی داری بر درآمد حاصل از تولید شیر دارند. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از کلاس های آموزشی-ترویجی، صنعتی نمودن گاوداری ها، افزایش تعداد گاوها، پرداختن اختصاصی به شغل گاوداری و بهبود شرایط واحدهای گاوداری اعم از تغذیه و وضعیت بهداشتی برای افزایش کارایی و تولید در واحدهای تولید شیر در استان خراسان شمالی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Multi-output Technical Efficiency for the Dairy Farms of the Northern Khorasan Province (Applying Stochastic Production and Stochastic Distance Frontiers)

نویسندگان [English]

  • A. Dourandish 1
  • A. Nikoukar 2
  • M. Hosseinzadeh 3
  • A. Lavshabi 1
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Department of Agricultural, Payame-e Noor University of Khorasan Razavi
3 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Zabol University
چکیده [English]

Population growth and the needs for protein and dairy products has urged policy makers to pay attention to efficiency policies in the livestock sector. The objective of this study is to survey the factors affecting the income of milk production, to calculate cattlemen’s technical efficiency and to determine the factors affecting the technical efficiency in the Northern Khorasan province. The required data for this study is a balanced panel data and has been obtained by using cluster sampling method and questionnaire completion from 160 dairy farms of this province between the years 2009 and 2012. The Cobb - Douglas function was used to analyze the factors affecting the income of milk production. The Stochastic production frontiers (SPF) and stochastic distance frontiers (SDF) ,with and without inclusion of inefficiency effects, were used to measure the technical efficiency and to determine the factors affecting technical efficiency. The stochastic production frontiers (SPF) ,with and without the inclusion of inefficiency effects, estimated the average technical efficiency 0/96 and 0/93. In addition, the experience, targeting subsidies and main job of cattleman have a significant positive impact on the technical efficiency. The results showed that the numbers of cattle, land, and investment in equipments, labor and feed costs have significant positive impact on the income of milk production. The stochastic distance frontiers (SDF) ,with and without the inclusion of inefficiency effects, estimated the average technical efficiency 0/91 and 0/94, respectively. The experience, targeting subsidies and main job of cattleman have a significant positive impact on the technical efficiency. The numbers of cattle, land, and investment in equipment, labor, feed and veterinary costs have significant positive impact on the income of the milk production. According to the results, high educations and extension classes, farm industrialization, increasing number of cattle, farm specialization and providing a better feed and hygienic conditions are recommended for more efficiency and increasing production in the dairy farms of the Northern Khorasan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • stochastic production frontiers
  • stochastic distance frontiers
  • Balance Panel Data
  • Technical Efficiency
  • Northern Khorasan Province
CAPTCHA Image