بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
آب منبع حیاتی برای هر پدیده زیستی و انسانی است. امروزه مدیریت و حفاظت آب نه تنها در کشورهای درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته هم دارای اهمیت بالایی است. در اقتصاد سنتی، آب به عنوان یک عامل تولیدی در حسابهای ملی وارد نمی شود. ولی در واقعیت، آب به طور مستقیم و نامستقیم نهاده‌ی اولیه بسیاری از کالاها و خدمات است. از چالش‌های فراروی کشور در فرآیند توسعه، مسائل مرتبط با کمبود و کیفیت منابع آب است. ساختار فعلی سازمانهای مختلف مرتبط با مدیریت آب در کشور، براساس سیاست مجزا کردن مسئولیت‌ها و عملکردها قرار دارد. هدف این مطالعه بررسی نقش آب در فرآیند توسعه کشور با استفاده از الگوی تعادل عمومی است. نتایج نشان می دهد که سهم بخش آب در اقتصاد کلان کم شماری می شود. عمده ترین دلیل این کم شماری، لحاظ نشدن ارزش واقعی آب در حساب‌های ملی و عدم تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب در حسابداری ملی است. با توجه به اهمیت بخش آب در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، لازم است که مدیریت بخشی منابع آب به سمت مدیریت یکپارچه منابع آب سوق یابد. بدین منظور، تنها با ادغام اطلاعات هیدرولوژی و اقتصادی و تهیه حساب اقماری آب می توان در جهت مدیریت یکپارچه آب در کشور گام برداشت.

واژه ‌های کلیدی: اهمیت آب، مدل تعادل عمومی، ماتریس حسابداری اجتماعی، حسابداری ملی

عنوان مقاله [English]

Strategic Importance of Water in Iranian Overall Economy: A CGE Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • A. Yousefi
  • S. Khalilian
  • Balali H.
چکیده [English]

Abstract
Water is a vital resource for every biological and human phenomena. Nowadays, water management and conservation has a great importance not only in developing countries, but also in developed countries. In traditional economics, water is not taken into consideration as a factor of production in the national accounts. Nevertheless in reality, water is the primary input of many goods and services directly and indirectly. Water quality and quantity issues are one of the main challenges facing Iranian development process. In Iran the structure of related organizations in water management is based on the separated policy responsibilities and functions. This study tries to analysis the role of water in Iranian economy by using computable general equilibrium modeling. Results show that the share of water sector in the economy has been undervalued, because of the problems in water national accounting and no market price for water. Given the importance of water resources in economic and social development, it is necessary to change the sectoral management to integrated water resources management (IWRM). Thus, integration of hydrological and economic information and providing the water satellite account system is the first step of IWRM.

Keywords: Importance of water, Computable general equilibrium modeling, Social accounting matrix, National accounting