بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

2 موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

3 دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه‌های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه‌ های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده‌های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای در سال 1383-1384 جمع‌آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه‌ی هزینه‌های مبادله در دو بخش تسهیلات‌گیری و تسهیلات‌دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه‌های مبادله‌ی استفاده‌ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات‎دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه‌ی مبادله‌ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می‎باشد. نرخ هزینه‌ی مبادله‌ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 68/2 برآورد شده است. میانگین هزینه‌های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 40/3 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

طبقه بندی JEI : G21 و G28
واژهای کلیدی: هزینه های مبادله، بازار اعتبارات، بانک کشاورزی

CAPTCHA Image