موضوعات = اقتصاد کشاورزی
تأثیرات افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی بر اقتصاد ایران با استفاده از مدل GTAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1402

10.22067/jead.2023.82713.1197

پرویز رستم زاده؛ مرضیه رصاف


سیاست گذاری عملیاتی برای توسعه بیمه خشکسالی پسته در شهرستان سبزوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22067/jead.2024.85860.1234

مهدی میرچولی؛ محمد قربانی


تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر عملکرد شرکت با توجه به نقش تعدیل‌کنندگی قابلیت نوآوری: شواهدی از شرکت تولید و بسته‌بندی قارچ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.86675.1253

سیدحسین هاشمی فرد؛ سیدمجتبی موسوی نقابی؛ مریم اولادی


An Econometric Model-Based Forecast of Nigeria’s Rice Self-Sufficiency

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.85180.1225

Rakiya Abdulsalam؛ Mad Nasir Shamsudin؛ Ahmad Hanis Izani Abdul Hadi


نقش تلنگرها در حفاظت از منابع طبیعی: رویکرد اقتصاد رفتاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.83838.1213

حشمت اله عسگری؛ محدثه پورعلی مردان


Decomposition of Factor Productivity Growth of Rice in Iran: Application of Stochastic Frontier Analysis Approaches

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22067/jead.2024.86613.1251

سمانه نیکان؛ قادر دشتی؛ جواد حسین زاد؛ محمد قهرمان زاده


شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22067/jead.2024.84685.1222

ملیحه شیبانی نوقابی؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی


توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل موثر بر آن در مناطق شهری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1403

10.22067/jead.2024.87214.1257

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ کتایون شمشادی


واکاوی مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر امنیت آبی کشاورزی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

10.22067/jead.2024.87497.1260

فاطمه رزاقی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ علی اکبر براتی


بررسی راهبرد مناسب ورود به بازار بین‌المللی محصولات کشاورزی ارگانیک

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 397-413

10.22067/jead.2024.84095.1214

حنانه آقاصفری؛ علیرضا کرباسی؛ حسین محمدی؛ رابرتو کلیستی


تحلیل توسعه کشاورزی هوشمند در گلخانه‌های استان تهران

دوره 37، شماره 4، دی 1402، صفحه 433-450

10.22067/jead.2024.85975.1237

سودابه بینائی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ خلیل کلانتری؛ علی‌اکبر براتی


تعیین کارایی محیط‌زیستی محصولات عمده زراعی مناطق منتخب استان خوزستان

دوره 37، شماره 3، مهر 1402، صفحه 271-287

10.22067/jead.2023.78856.1158

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ عباس عبدشاهی؛ الهه آهنی


تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار

دوره 37، شماره 3، مهر 1402، صفحه 341-364

10.22067/jead.2023.82560.1195

حسین شعبانعلی فمی؛ سید محمد صادق تیموری سندسی؛ ناصر مطیعی؛ مهسا معتقد