کلیدواژه‌ها = لاجیت ترتیبی
ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-97

10.22067/jead.2021.73240.1093

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی


تنوع غذایی در مناطق روستایی استان خراسان‌رضوی و متغیرهای تعیین کننده آن

دوره 34، شماره 3، آذر 1399، صفحه 289-303

10.22067/jead.2020.17780.0

ملیحه شیبانی؛ فاطمه رستگاری پور؛ تکتم محتشمی


بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ای

دوره 28، شماره 2، تیر 1393، صفحه 149-156

10.22067/jead2.v1391i7.27803

محمد قربانی؛ علی رضا کوچکی؛ محسن رجب زاده؛ هومن منصوری