نویسنده = منصور زیبایی
انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 55-74

10.22067/jead2.v0i0.76365

نیلوفر اشک تراب؛ منصور زیبایی


اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس

دوره 27، شماره 3، آذر 1392، صفحه 169-179

10.22067/jead2.v0i0.29418

سکینه مومنی؛ منصور زیبایی


تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-7

10.22067/jead2.v0i0.24197

عفت قربانیان؛ منصور زیبایی؛ محمد قربانی؛ محمدرضا کهنسال