نویسنده = مهدی شعبان زاده خوشرودی
ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران

دوره 36، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 83-97

10.22067/jead.2021.73240.1093

مهدی شعبان زاده خوشرودی؛ ابراهیم جاودان؛ محسن رفعتی


مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهک‌های درآمدی استان تهران

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-160

10.22067/jead.2021.69156.1019

محسن رفعتی؛ مهدی شعبان زاده؛ ابراهیم جاودان


بررسی اثر انتقال قیمت‏های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 55-67

10.22067/jead2.v0i0.39534

مهدی شعبان زاده؛ ابوالفضل محمودی؛ رضا اسفنجاری کناری