فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران

محمدرضا لطفعلی پور; یداله آذرین فر; رویا محمد زاده

بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای

مهدی بابایی; فاطمه رستگاری پور; محمود صبوحی صابونی

قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی

علی فلاحتی; کیومرث سهیلی; میثم واحدی

abstract

abstract abیtract