دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران

مهدی پیری; ابراهیم جاودان; سجاد فرجی دیزجی

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران

سید ابوالقاسم مرتضوی; امید زمانی; مهدی نوری; هیمن نادر

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT