دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران

مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی; جاودان جاودان

بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران

نقوی نقوی; میرزایی میرزایی; جلائی جلائی; مهرابی بشرابادی مهرابی بشرابادی

کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

حسین زاد حسین زاد; جوادی جوادی; حیاتی حیاتی; پیش بهار پیش بهار; دشتی دشتی

برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان

احسانی احسانی; دشتی دشتی; حیاتی حیاتی; قهرمان‌زاده قهرمان‌زاده

بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما

مرتضوی مرتضوی; دربندی دربندی; اعلایی بروجنی اعلایی بروجنی; رفیعی رفیعی

abstract

abstract abیtract