دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

انتخاب الگوی مناسب پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران

رفعتی رفعتی, آذرین فر آذرین فر, محمدزاده محمدزاده
بازدید: 19

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران

مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی, جاودان جاودان
بازدید: 165

بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران

نقوی نقوی, میرزایی میرزایی, جلائی جلائی, مهرابی بشرابادی مهرابی بشرابادی
بازدید: 18
بازدید: 69

کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

حسین زاد حسین زاد, جوادی جوادی, حیاتی حیاتی, پیش بهار پیش بهار, دشتی دشتی
بازدید: 61

برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان

احسانی احسانی, دشتی دشتی, حیاتی حیاتی, قهرمان‌زاده قهرمان‌زاده
بازدید: 20

بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما

مرتضوی مرتضوی, دربندی دربندی, اعلایی بروجنی اعلایی بروجنی, رفیعی رفیعی
بازدید: 14

abstract

abstract abیtract
بازدید: 15