دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران

رضاپور رضاپور; دانشور كاخكی دانشور كاخكی; محمدی محمدی

بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی

تبرایی تبرایی; سلطانی سلطانی; خاکسار آستانه خاکسار آستانه; زمان زاده زمان زاده

سنجش شکست اراضی شالیکاری در چارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی: استان گیلان)

اتقایی کردکلایی اتقایی کردکلایی; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی; اسماعیلی اسماعیلی

بررسی مزیت نسبی ایران در تولید زعفران

آقایی آقایی; رضاقلی زاده رضاقلی زاده

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT