دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی; قاسمی قاسمی; سرور امینی سرور امینی; سعادت‌زاده سعادت‌زاده

تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان

شفیعی شفیعی; یزدانی یزدانی

بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

خالدی خالدی; شوکت فدائی شوکت فدائی; نکوفر نکوفر

بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران

پاکروان پاکروان; مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی; گیلانپور گیلانپور

بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران

مقدسی مقدسی; شرافتمند شرافتمند; باغستانی باغستانی