دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

محاسبه درجه انحصار در بازار داخلی پسته ایران

عبدالهی عزت آبادی عبدالهی عزت آبادی

بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)

راعی جدیدی راعی جدیدی; همایونی فر همایونی فر; صبوحی صابونی صبوحی صابونی; خردمند خردمند

الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران

مقدمی کوهستانی مقدمی کوهستانی; نیكوكار نیكوكار; دوراندیش دوراندیش

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم

حسینی حسینی; گیلان پور گیلان پور; ایروانی ایروانی

abstract

abstract abیtract