دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مندرجات

مندرجات مندرجات

الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران

نیكوكار نیكوكار; حسینی حسینی; دوراندیش دوراندیش

بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران

خاکسار آستانه خاکسار آستانه; کرباسی کرباسی

عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

حیاتی حیاتی; احسانی احسانی; قهرمان زاده قهرمان زاده; راحلی راحلی; تقی زاده تقی زاده

تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته

دشتی دشتی; خداوردیزاده خداوردیزاده; محمد رضایی محمد رضایی

تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد)

خواجه روشنائی خواجه روشنائی; دانشور كاخكی دانشور كاخكی; محتشمی برزادران محتشمی برزادران

abstract

abstract abیtract