دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران

حسینی حسینی; خالدی خالدی; قربانی قربانی; حسن پور حسن پور

بررسی عوامل فردی و حرفه ای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی

گودرزی گودرزی; شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی; موحد محمدی موحد محمدی; جلالزاده جلالزاده

آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن

لطفعلی پور لطفعلی پور; آذرین فر آذرین فر; دادرس مقدم دادرس مقدم

تعیین اندازه بهینه مزارع برنج استان گیلان

حسین زاد حسین زاد; عارف عشقی عارف عشقی; دشتی دشتی

abstract

abstract abیtract