دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

کرباسی Karbasi کرباسی; رستگاری پور رستگاری پور

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

شهبازی گیگاسری شهبازی گیگاسری; کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی; پیکانی ماچیانی پیکانی ماچیانی; عباسی‌فر عباسی‌فر

تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه‌های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری

اسدی اسدی; كلانتری كلانتری; انصاری اردلی انصاری اردلی; رحیمیان رحیمیان; محمدی محمدی