دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی

شكری شكری; قربانی قربانی; كوچكی كوچكی; دانش دانش

پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران

کرباسی کرباسی; اثنی عشری اثنی عشری; عاقل عاقل

پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP

رنجبر رنجبر; عباسپور فرد عباسپور فرد; عجب شیرچی عجب شیرچی; روحانی روحانی