فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه¬های آبی بر محیط‌زیست (مطالعه موردی سد زاینده‌رود)

رویا امیرحاجلو; احمد فتاحی اردکانی; مسعود فهرستی; اکرم نشاط