فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان

سکینه شمس الدینی; حسین مهرابی بشرآبادی; محمدعلی یعقوبی; صدیقه نبی ئیان; محمد رضا پور ابراهیمی

برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI

آزاد خانزادی; محمد شریف کریمی; نعیم شکری