فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

روح اله ماقبل; کریم نادری مهدیی; احمد یعقوبی فرانی; مهدی محمدی

ترسیم ماتریس نهاد-پایداری نظام نوآوری صنعت لبنیات ایران

زهرا فزونی اردکانی; همایون فرهادیان; غلامرضا پزشکي راد; حبیب اله رعنایی کردشولی; حبیب اله طباطبائیان

آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران

سید علی حسینی یکانی; زهرا نعمت الهی; مسعود حسین‌زاده

اندازه¬گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه¬های کشاورزی زاینده¬رود

رضا حیدری کمال آبادی; سید علی حسینی یکانی; سید مجتبی مجاوریان; علیرضا نیکویی

آیا واردات برنج به ایران بی رویه است؟

حبیب اله سلامی; مهدی باستانی