فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی

رضا جمشیدی; مصطفی سلیمی فر; محمد طاهر احمدی شادمهری; محمد قربانی