فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری

طاهره رنجبر ملکشاه; سید علی حسینی یکانی; سید مجتبی مجاوریان