فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

abstract

abstract .

برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

زهرا رسولی بیرامی; محمد قهرمان زاده; قادر دشتی; رسول محمدرضایی