فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به محدودیت منابع آب زیرزمینی در دشت کوار

عفت قربانیان; منصور زیبایی; محمد قربانی; محمدرضا کهنسال

چکیده

چکیده چکیده

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه