فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی

سمیه شیرزادی لسکوکلایه; محمود صبوحی صابونی; عباس جلالی

اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران

سیدنعمت الله موسوی; ذکریا فرج زاده; فرزانه طاهری

abstract

abstract abیtract