فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 78

تعیین الگوی کشت دشت کاشمر بر اساس حفظ و نگهداری کیفیت منابع آب زیرزمینی

سمیه شیرزادی لسکوکلایه, محمود صبوحی صابونی, عباس جلالی
بازدید: 16

اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران

سیدنعمت الله موسوی, ذکریا فرج زاده, فرزانه طاهری
بازدید: 18

abstract

abstract abیtract
بازدید: 16