##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسن حیدری نرمین داودی معصومه پاشا زانوسی

چکیده

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، یکی از موضوعات پر اهمیت اقتصادی در سال های اخیر بوده است. با توجه به اینکه در راستای این عضویت، کاهش تعرفه های بخش کشاورزی موضوعیت پیدا خواهد کرد، لذا بررسی اثرات اقتصادی کاهش و یا حذف تعرفه های این بخش در اعمال سیاست های موثر جهت حداقل کردن زیان های احتمالی این الحاق، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر آثار رفاهی کاهش تعرفه های وارداتی بخش کشاورزی از کشورهای منتخب طرف تجاری ایران و بالعکس را با استفاده از مدل پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) که یکی از شاخه های مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر می باشد و داده های ماتریس حسابداری اجتماعی بر مبنای سال 1380، تحلیل می نماید. همچنین در این پژوهش، آثارکاهش تعرفه ها بر مقدار تولید و سطح قیمت ها و انتقال عوامل تولید بین بخش های مختلف اقتصادی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش 50 درصدی این تعرفه ها، رفاه اجتماعی، کارایی تخصیص منابع در بخش کشاورزی و تولیدات کشاورزی را افزایش می دهد. به-علاوه، تقاضای عوامل تولید نیروی کار ماهر و غیر ماهر و سرمایه در این بخش افزایش یافته که افزایش قیمت عوامل تولید را به دنبال دارد. این درحالی است که حذف کامل تعرفه های کشاورزی به کاهش رفاه می انجامد. همچنین سهم تخصیص کارای منابع در رفاه منفی می شود، به این معنی که این سناریو باعث عدم تخصیص مجدد منابع به صورت کارا شده و از این جهت باعث کاهش رفاه می شود. البته کاهش تعرفه های این بخش، تولید بخش صنعت را به میزان بسیار جزئی کاهش می دهد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Atici C. 2002. The Impact of a Complete Trade Liberalization on Household Groups in Turkish Economy: A CGE Approach. Erc/METU International Conference in Economics VI, Ankara - Turkey.
2- Bagheri M., Hojatzade A., and Rezaei M. 2009. Implementation of the trade liberalization in WTO: challenges and opportunities. Study of Law and Politics.Special for WTO. 11(27): 10-28. (In Persian)
3- Burfisher M. 2011. Introduction to computable General Equilibrium Models,Cambridge University Pres
4- Chowdhury S. 2009. The Discriminatory Nature of Specific Tariffs.Purdue University. West Lafayette. IN 47907. USA.
5- Cororaton C. B. 2013. Economic Impact Analysis of the Reduction in Sugar Tariffs under the ASEAN Trade in Goods Agreement: The Case of the Philippine Sugar Sector. Global Issues Initiative/Institute for Society, Culture and Environment. Virginia Tech. Available at: http://www.gii.ncr.vt.edu/docs/GII_WP2013-1.pdf
6- Elgaili Elsheikh O., Abdelbagi Elbushra A., and A.A. Salih. A. 2015. Economic impacts of changes in wheat’s import tariff on the Sudanese economy, Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 14: 68-75.
7- Esmaeili S., and Moghaddasi R. 2009. Study of the trade liberalization process in agricultural and industry sectors. Journal of Extension and Agricultural Economics 2(2): 15-24. (In Persian)
8- FAO. 2004. Socio-economic analysis and policy implications of the roles of agriculture in developing countries. Research Programme Summary Report.Roles of Agriculture Project.FAO. Rome. Italy.
9- Faryadras V. A. 2004. Evaluating taiffs and non-tariffs system in agricultural sector during 1982-2003.Planning , Research and Agricultural Economics Institute: 1-22.(In persian)
10- Fei J.C., and Ranis G. 1961. A theory of economic development. American Economic Review, 514: 533-65.
11- Gholipour S., mohamadzade R., bakhshoude M., azinfar Y., and rafati M. 2011.Investigation of effect of agricultural trade liberalization on export and import share of Iranian agricultural and services sectors.Journal of Economics and Agricultural Development. Ferdosi Mashhad University. 25(4): 392-399. (In persian)
12- Hertel T. W. 1997. Global Trade Analysis: Modeling and Application, Cambridge University Press.
13- Hoekman B., Ng F. and Olarreaga M. 2002. Reducing Agriculture Tariffs Versus Domestic Support: What's More Important for Developing Countries?provided by C.E.P.R. Discussion Papers in its series CEPR Discussion Papers, 3576.
14- Jorgenson D.G. 1961. The development of a dual economy. Economic Journal, 71: 309-34
15- Lewis W.A. 1954. Economic development with unlimited supplies of labor. Manchester School of Economics, 20: 91-139.
16- Lotze C., and Hermann. 1998. Integration and Transition in European Agricultural and Food Market: Policy Reform, European Union Enlargment, and Foreign Direct Investment; Four Essays in Applied Partial and General Equilibrium Modeling, available at http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:11-1007805.
17- Macdonald S., Meyer L., and Somwaru A.2003. Perspectives on cotton global trade reforms, U.S. Department of Agriculture, Paper Prepared for Presentation at the American Agricultural economics Association Annual Meeting.
18- Mahmoudi A. 2014. The effect of trade liberalization on welfare partners using the GTAP (Case Study: Iran). Quarterly Journal of Economic Research (sustainable development). 14(1): 127-150. (In persian)
19- Nishimizu M., and Robinson S. 1984. Trade policies and productivity change in semi-industrialized countries. Journal of Development Economics, 16: 177-206.
20- Nouri K. 2004. Evaluating the efficacy of rice pricing policy in Iran. Research and Reconstruction of Agriculture and Horticulture. (61): 74-81. (In persian)
21- Perali F., Pieroni L., and Standardi G. 2012. World tariff liberalization in agriculture: An assessment using a global CGE trade model for EU15 regions. Journal of Policy Modeling, 34: 155–180.
22- Peter W. 2014. Agricultural liberalization, poverty and inequality: Indonesia and Thailand. Journal of Asian Economics, 35: 92-106.
23- Pingali P., and Stringer R. 2004. Agriculture's contributions to economic and social development. Electronic Journal of Agricultural and Development Economics, 1: 1-5.
24- Population and Housing Census. 2011. Statistical Center of Iran.
25- Pressman S. 2006. Fifty major economists, New York & London: Routledge.
26- Robbins D. 1994.Trade liberalization and inequality in Latin America and East Asia- Synthesis of seven country studies.Mimeo, Harvard Institute for International Development, March.
27- Robinson Sh. 1996. Economic reform and the process of global integration.Mimeo, Harvard University.
28- Rosenstein-Rodan P.N. 1943. Problems of industrialization of Eastern and South-Eastern Europe. Economic Journal, 53: 202-11.
29- Sadeghi M. and Jafari Chashtari M. 2013.Investigation of iranian agricultural sector according to agricultural agreement of WTO. Quarterly Journal of Law and Political Science, 2: 1-18.
30- Sadralashrafy M. 2008. The study of supporting policies in agricultural sector, The case study of animal production and fisheries. Islamic Azad University.Science and Research Branch. Tehran. (In persian)
31- Sevilla Christina. 2007. Why liberalize trade?Ejournal USA, January, available at: http://usinfo. State. Gov/Journals/itee/0107/ijee/sevilla.htm.
32- Stolper W., and Samuelson P. 1941. Protection and real wages. Review of Economic Studies, 9: 58-73.
33- Suranovic S. M. 2004. International trade and policy. The International Economics Study Center. Available at internationalecon.com/index.php.
34- Taghavi M. 1993. Principles of economics, The Center of Education and Research of Iranian Industry. Second Edition. (In Persian)
35- Tayebi S. K., and mesrinezhad Sh. 2007. Trade liberalization in the agricultural sector and the use of computable general equilibrium models (CGE): study of Iranian households. Quarterly Journal of Economic Review. 4(1): -24. (In persian)
36- Wood A. 1999. North- South trade, employment and inequality: Changing fortunes in a skill- driven world, New York, Oxford.
37- Wurtenberger L., Koellner T., and Binder C.R. 2006. Virtual land use and agricultural trade: estimating environmental and socio-economic impacts. Ecological Economics, 57:679-697.
38- Zoghipour A., Zibaei M. 2009. Investigation of trade liberalization effects on key variables of Iranian agricultural sector: computable general equilibrium model. Journal of Agricultural Economics. 3 (4):67-93. (In persian)
ارجاع به مقاله
حیدریح., داودین., & پاشا زانوسیم. (2015). آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی. پژوهش های اقتصاد و توسعه کشاورزی, 29(3), 308-318. https://doi.org/10.22067/jead2.v0i0.45448
نوع مقاله
علمی - پژوهشی