کلیدواژه‌ها = الگوی بهینه کشت
تعداد مقالات: 4
2. ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور

دوره 30، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 345-359

10.22067/jead2.v30i4.58208

فهیمه بهرامی مهنه؛ احمد علی کیخا؛ محمود صبوحی؛ محمود احمدپور برازجانی