نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ a چکیده   PDF
abstract a
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد ۲۶ شماره ۲ سال ۱۳۹۱ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۱ ABSTRACT چکیده   PDF
ABSTRACT ABSTRACT
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
. .
جلد ۲۷ شماره ۲ سال ۱۳۹۲ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد۲۷ شماره۴ سال۱۳۹۲ abstract چکیده   بدون عنوان
abstract .
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۸ شماره ۳ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
a a
جلد ۲۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۳ abstract چکیده   PDF
. .
جلد۲۹ شماره ۱ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
. .
جلد۲۹ شماره۲ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
. .
جلد ۳۰ شماره ۱ سال ۱۳۹۵ abstract چکیده   PDF
abstract .
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ abstract چکیده   PDF
abstract abیtract
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) چکیده   PDF
محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی چکیده   PDF
حسن حیدری , نرمین داودی , معصومه پاشا زانوسی
جلد ۲۹ شماره ۴ سال ۱۳۹۴ آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران چکیده   PDF
محمد قهرمان زاده , فاطمه فریادی شاهگلی , قادر دشتی
جلد ۲۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۳ آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی چکیده   PDF
ابوالقاسم شریف زاده , غلامحسین عبدالله زاده , مهنوش شریفی
جلد۳۱ شماره۱ سال ۱۳۹۶ اثر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور (رهیافت پانل دیتا پویا) چکیده   PDF
حمید مطرودی , محمد آقاپور صباغی
جلد ۲۷ شماره ۳ سال ۱۳۹۲ اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس چکیده   PDF
سکینه مومنی , منصور زیبایی
جلد ۲۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۱ اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران چکیده   PDF
سیدنعمت الله موسوی , ذکریا فرج زاده , فرزانه طاهری
جلد ۲۶ شماره ۱ سال ۱۳۹۱ اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران چکیده   PDF
محمد قهرمان زاده , آزاده فلسفیان
جلد۲۹ شماره ۳ سال ۱۳۹۴ اثرسیاست خرید تضمینی محصول گندم برارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی دشت ارزوئیه-کرمان چکیده   PDF
سید حبیب الله موسوی , سعیده شهابی
سال. ۳۰, شماره. ۴,(۲۰۱۷) ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور چکیده   PDF
فهیمه بهرامی مهنه , احمدعلی کیخا , محمود صبوحی , محمود احمدپور
1 - 25 (214) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>