نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی - پژوهشی

 • کاربرد برنامه ریزی فرا آرمانی در تعیین الگوی بهینه کشت محصولات کشاورزی مطالعه موردی: شهرستان نیشابور  PDF    دانلود : 3252
  حسن سخدری ; محمود صبوحی 150-158
  بازدید: 937
  تحلیل ساختار هزینه و صرفه های ناشی از مقیاس صنعت پرورش مرغ گوشتی (مطالعه موردی استان کردستان)  PDF    دانلود : 3656
  محمود حاجی رحیمی ; مهدی فهیم زاده ; مهدی نعمتی ; رضا مشکوه 159-166
  بازدید: 1305
  بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهرستان بهار)  PDF    دانلود : 2874
  کریم نادری مهدیی ; موسی اعظمی ; هادی فتحی 167-175
  بازدید: 692
  استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس  PDF    دانلود : 3445
  محمد بخشوده ; سیدعباس سیدصالحی ; مهدی محبی فانی 176-182
  بازدید: 651
  مدیریت منابع آب و امنیت غذائی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه  PDF    دانلود : 3692
  علیرضا نیکوئی ; منصور زیبایی 183-196
  بازدید: 1077
  بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان  PDF    دانلود : 3255
  معصومه رشیدقلم ; قادر دشتی ; زهرا رسولی ; فرید امینیان 197-203
  بازدید: 721
  تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روشLSTR)  PDF    دانلود : 4273
  حسین اصغرپور ; فیروز فلاحی ; علی دهقانی 204-217
  بازدید: 702
  ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی  PDF    دانلود : 3233
  فاطمه علیجانی ; ماشااله سالارپور ; محمود صبوحی 218-227
  بازدید: 1087
  ABSTRACT  PDF    دانلود : 4105
  ABSTRACT ABSTRACT
  بازدید: 535