دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

تعداد مشاهده : 1740 صفحه 79-85 PDF

بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران

محمدرضا لطفعلی پور; یداله آذرین فر; رویا محمد زاده
تعداد مشاهده : 1301 صفحه 86-96 PDF
تعداد مشاهده : 896 صفحه 106-116 PDF

بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای

مهدی بابایی; فاطمه رستگاری پور; محمود صبوحی صابونی
تعداد مشاهده : 1142 صفحه 117-125 PDF
تعداد مشاهده : 781 صفحه 126-133 PDF

قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی

علی فلاحتی; کیومرث سهیلی; میثم واحدی
تعداد مشاهده : 2461 صفحه 134-140 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 580 صفحه 9-16 PDF