دریافت نسخه XML این شماره

بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران

مهدی پیری; ابراهیم جاودان; سجاد فرجی دیزجی
تعداد مشاهده : 2221 PDF

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران

سید ابوالقاسم مرتضوی; امید زمانی; مهدی نوری; هیمن نادر
تعداد مشاهده : 1890 PDF
تعداد مشاهده : 934 PDF
تعداد مشاهده : 754 PDF
تعداد مشاهده : 1054 PDF

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
تعداد مشاهده : 540 PDF