دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران

مهدی پیری, ابراهیم جاودان, سجاد فرجی دیزجی
بازدید: 41

بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران

سید ابوالقاسم مرتضوی, امید زمانی, مهدی نوری, هیمن نادر
بازدید: 36
بازدید: 28

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 15