نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

مقایسه رهیافت‌های برنامه‌ریزی چندهدفی قطعی، فازی و امکان: مطالعه موردی بهره‌برداران استان کهگیلویه و بویراحمد  PDF    دانلود : 3419
باقری باقری ; فرج زاده فرج زاده
بازدید: 781
انتخاب الگوی مناسب پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران  PDF    دانلود : 7376
رفعتی رفعتی ; آذرین فر آذرین فر ; محمدزاده محمدزاده
بازدید: 827
درونی سازی تأثیرات جانبی برداشت آب از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان مطالعه موردی: محصول گندم  PDF    دانلود : 3391
غزالی غزالی ; اسماعیلی اسماعیلی
بازدید: 767
تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 4919
مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی ; جاودان جاودان
بازدید: 1348
بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران  PDF    دانلود : 3449
نقوی نقوی ; میرزایی میرزایی ; جلائی جلائی ; مهرابی بشرابادی مهرابی بشرابادی
بازدید: 885
ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی  PDF    دانلود : 2676
ظریف ظریف ; سالارپور سالارپور ; کرباسی کرباسی
بازدید: 992
اثر سیاست‌های حمایتی بر مزیت نسبی تولید مهمترین محصولات جالیزی منطقه جیرفت  PDF    دانلود : 3429
ساعی ساعی
بازدید: 763
کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)  PDF    دانلود : 3142
حسین زاد حسین زاد ; جوادی جوادی ; حیاتی حیاتی ; پیش بهار پیش بهار ; دشتی دشتی
بازدید: 1223
اثر الگوی کشت بر مصرف آب درامد و فقر روستایی مطالعه موردی : شهرستان کازرون  PDF    دانلود : 2512
موسوی موسوی ; مبصری مبصری ; اكبری اكبری
بازدید: 769
بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی ۹۰-۱۳۴۰)  PDF    دانلود : 4227
هاتف هاتف ; دانشور کاخکی دانشور کاخکی ; سروری سروری
بازدید: 1034
برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان  PDF    دانلود : 3348
احسانی احسانی ; دشتی دشتی ; حیاتی حیاتی ; قهرمان‌زاده قهرمان‌زاده
بازدید: 839
بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما  PDF    دانلود : 2846
مرتضوی مرتضوی ; دربندی دربندی ; اعلایی بروجنی اعلایی بروجنی ; رفیعی رفیعی
بازدید: 985
بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی:مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین  PDF    دانلود : 3724
باریكانی باریكانی ; احمدیان احمدیان ; خلیلیان خلیلیان
بازدید: 1970
ارزیابی منافع اقتصادی تحقیق و ترویج ارقام بادام دیرگل در ایران  PDF    دانلود : 2941
شهنوازی شهنوازی ; حسینی حسینی
بازدید: 757
abstract  PDF    دانلود : 2678
Abstract AbیTract
بازدید: 572