دریافت نسخه XML این شماره

انتخاب الگوی مناسب پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران

رفعتی رفعتی; آذرین فر آذرین فر; محمدزاده محمدزاده
تعداد مشاهده : 927 PDF

تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران

مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی; جاودان جاودان
تعداد مشاهده : 2013 PDF

بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران

نقوی نقوی; میرزایی میرزایی; جلائی جلائی; مهرابی بشرابادی مهرابی بشرابادی
تعداد مشاهده : 1032 PDF
تعداد مشاهده : 1149 PDF

کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

حسین زاد حسین زاد; جوادی جوادی; حیاتی حیاتی; پیش بهار پیش بهار; دشتی دشتی
تعداد مشاهده : 1566 PDF
تعداد مشاهده : 1012 PDF
تعداد مشاهده : 1230 PDF

برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان

احسانی احسانی; دشتی دشتی; حیاتی حیاتی; قهرمان‌زاده قهرمان‌زاده
تعداد مشاهده : 962 PDF

بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما

مرتضوی مرتضوی; دربندی دربندی; اعلایی بروجنی اعلایی بروجنی; رفیعی رفیعی
تعداد مشاهده : 1072 PDF
تعداد مشاهده : 2647 PDF
تعداد مشاهده : 875 PDF

abstract

abstract abیtract
تعداد مشاهده : 605 PDF